اطلاعات آماری بخش مهندسی عمران

مشخصات بخش:
سال تاسیس:1355
تعداد دانشجو(در زمان تاسیس):20 دانشجو

رشته ها و گرایش های موجود :سازه های هیدرولیکی -سازه -ژئوتکنیک -راه وترابری 

تاریخ تأسیس رشته ها و گرایش های موجود :

مقاطع تحصیلی موجود :کارشناسی -کارشناسی ارشد-دکتری 

تاریخ تأسیس مقاطع تحصیلی موجود :

ردیف

عنوان رشته

سال تاسیس

1

مهندسی عمران (کارشناسی)

1355

2

مهندسی عمران سازه (کارشناسی ارشد)

1372

3

مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی(کارشناسی ارشد)

1371

4

مهندسی عمران ژئوتکنیک(کارشناسی ارشد)

1377

5

مهندسی عمران راه وترابری(کارشناسی ارشد)

1395

6

مهندسی عمران سازه (دکتری)

1375

7

مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی (دکتری)

1383

8

مهندسی عمران ژئوتکنیک (دکتری)

1383

 

تعداد اساتید و درجات علمی:

مرتبه استاد: 7

مرتبه دانشیار:3

مرتیه استادیار:5

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل (مقطع تحصیلی):

کارشناسی  314*

کارشناسی ارشد 119*

دکتری 46