تماس با بخش

لیست شماره تماس های بخش عمران (ایمیل civil_dept@uk.ac.ir)

در صورت تماس از خارج شهر کرمان با پیش شماره 034 تماس حاصل فرمایید
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی ایمیل دورنگار
دکتر سعید شجاعی باغینی رئیس بخش 2555 33257154 33257154
دکتر مسعود رضا حسامی هیات علمی
دکتر محمد جواد فدایی هیأت علمی 2566 mjfadaee@uk.ac.ir
دکتر رضا رهگذر هیأت علمی rahgozar@uk.ac.ir
دکتر حامد صفاری هیأت علمی
دکتر عیسی سلاجقه هیأت علمی
دکتر محمد محسن توفیق هیأت علمی toufigh@uk.ac.ir
دکتر جلال کمالی هیأت علمی r.jalalkamali@uk.ac.ir
دکتر مهناز قائینی هیأت علمی 2555 mghaeini@uk.ac.ir
دکتر ناصر علوی هیأت علمی saber_naseralavi@uk.ac.ir
دکترصالح حمزه جواران هیأت علمی s.hamzeheijavaran@uk.ac.ir
علیرضا حسنی کارشناس
دکتر نوید ندیمی هیأت علمی navidnadimi@uk.ac.ir
امیر صابر کارشناس 2572
یداله قطب الدینی کارشناس 2564
حسن زاهدی فر کارشناس 2570
دکتر پیمان ترک زاده هیات علمی