دانشجویان دکترا


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امین امیری

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر توفیق

 

علی ملکی نژاد شهربابکی

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر باقری پور

 

یزدان علیپور

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر جواران- دکتر شجاعی

 

محمد مهدی ملکیه

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر شجاعی- دکتر جواران

فرناز سلاجقه

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر سلاجقه

عاطفه سلیمانی

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر صفاری

سمیه صالحی زین آبادی

گرایش:عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر حسامی

علیرضا جعفری سیریزدی

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر رهگذر

ساقی باقرزاده

گرایش:عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر قائینی

 

احسان سلطانی سامان

گرایش:عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر خانجانی

نرگس بابایی خرزوقی

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر رهگذر

بهنام سجادیان

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر جواران

 

حمید قنبری

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر عیسی سلاجقه

 

مهدی نور محمدیان

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر سلاجقه

سمیرا خردمند

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر عیسی سلاجقه

  ارمین جاویدی
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر عیسی سلاجقه، دکتر جواد سلاجقه
  زهره صادقی گوغری
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر عیسی سلاجقه
  ملیحه جعفری
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر عیسی سلاجقه
حمیدرضا تاج الدینی
گرایش:مکانیک خاک
استاد راهنما:دکتر باقری
  محمد کیانی نژاد
گرایش:مکانیک خاک
استاد راهنما:دکتر توفیق

وحید گودرزی مهر

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر شجاعی

   رضا تقی زاده رنجبری
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر صفاری

 
 مریم امیر مجاهدی
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر شجاعی
  نوید طاهری
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر رهگذر

 

حامد رحمتی

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر باقری

 

محمد کمال الدینی

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر حمزه جواران- شجاعی

 

عماد الدین امین عباسی

گرایش:سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتربارانی

 

سید علی مرتضوی راوری

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر مرندی

 

حسین شمسی

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر توفیق

  

محمد مهدی بهادر

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر رهگذر

بهنام باقری
گرایش:مکانیک خاک
استاد راهنما:دکتر توفیق
 

محمد بهرامی
گرایش:مکانیک خاک
استاد راهنما:دکتر مرندی

تاریخ دفاع:1399/03/08

محمدامین صفاریان
گرایش:مکانیک خاک
استاد راهنما:دکتر باقری پور
  

سحر بیگ زاده
گرایش:سازه
استاد راهنما:دکتر ترکزاده

مهدی صادقی

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر ترکزاده

 

علیرضا عسکرزاده

گرایش:عمران سازه

استاد راهنما:دکتر فدایی

 

سید حجت الله موسوی

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر مرندی

 

زهره آقا ملایی

گرایش:عمران- آب و سازهای هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر حسامی

 

مریم ضیاالدینی دشت خاکی

گرایش:عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر قائینی

 

سید امیر فرهاد آل طه

گرایش:سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما:دکتر حسامی

 

ایمان نیک بخت

گرایش:سازه- پردیس

استاد راهنما:دکتر جواران

 

پیمان پری رخ

گرایش:سازه- پردیس

استاد راهنما:دکتر سلاجقه

 

رضا رشیدی

گرایش:سازه- پردیس

استاد راهنما:دکتر جواران

 

محمد علی شجاعی

گرایش:سازه- پردیس

استاد راهنما:دکتر ترک زاده

 

علی سینا مباشر زاده

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر مرندی

 

محمد مهدی حاج قنبری

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر توفیق

 

 علیرضا برزگری

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر توفیق

 

 محمد پارسا

گرایش:ژئوتکنیک

استاد راهنما:دکتر باقری پور

 

احمد امیری

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر ترک زاده

 

ثمیلا بخشی

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر فدایی

 

احسان جاذبی

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر فدایی

 

بهنام دارایی

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر شجاعی- دکتر جواران

 

علیرضا رضوانیان

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر 

 

فرزاد سلاجقه

گرایش:سازه

استاد راهنما:دکتر فدایی