معرفی بخش مهندسی عمران


ریاست فعلی 

 

  نام ونام خانوادگی : صالح حمزه جواران

  رتبه علمی : دانشیار

  آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

   محل تحصیل : ایران 

  مدت تصدی : از سال 1399

  تلفن : 034-33257154

  پست الکترونیکی :s.hamzeheijavaran@uk.ac.ir

 


  

عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

سال و محل تولد 

محل تحصیل 

مدت تصدی 

پست الکترونیکی

   سعید شجاعی باغینی استاد دکتری 1357- کرمان ایران 4 سال saeed.shojaee@uk.ac.ir
  غلامعباس بارانی   استاد  دکترا 1325-سیرجان_کرمان  امریکا  از سال 1386 تا 1395  gab@uk.ac.ir
  محمد جواد خانجانی   استاد  دکترا 1323-قائم شهر  امریکا  از سال 1381 تا 1386  khangani@uk.ac.ir
 سید مرتضی مرندی   استاد  دکترا  1333-اصفهان  انگلستان  از سال 1379 تا 1381  
   رضا رهگذر   استاد  دکترا  1338-اصفهان  انگلستان  از سال 1378 تا 1379  rahgozar@uk.ac.ir
 حسین قهرمانی  استادیار دکترا  1330   ایران  از سال 1375 تا 1378  
   عیسی سلاجقه   استاد  دکترا  1330-بافت-ایران  انگلستان  از سال1374 تا 1375  eysasala@uk.ac.ir
 علی اکبر مقصودی   استاد  دکترا  1333-کرمان  انگلستان  از سال1373 تا 1374  maghsoudi.a.a@uk.ac.ir     
علیرضا احمدی استادیار  دکترا   امریکا از سال1371 تا 1373  
محمد محسن توفیق   استاد  دکترا 1339-کرمان امریکا از سال1369 تا 1371 toufigh@uk.ac.ir
حسین قهرمانی   استادیار  دکترا 1330 ایران از سال 1365 تا 1369  
 عیسی سلاجقه   استاد  دکترا   انگلستان از سال1363 تا 1365 eysasala@uk.ac.ir