بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای آزمایشگاهها و کارگاههای متعددی می‌باشد از قبیل:

  • آزمایشگاه بتن پیشرفته
  • آزمایشگاه سازه
  • آزمایشگاه سازه‌های هیدرولیکی
  • آزمایشگاه قیر و آسفالت
  • کارگاه نقشه برداری
  • کارگاه نقشه‌کشی
  • آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • آزمایشگاه کف سخت
  • آزمایشگاه مکانیک خاک 
  • آزمایشگاه هیدرولیک