گروه‌های آموزشی


براساس تعریف کمیته تخصصی مهندسی عمران شورای عالی برنامه ریزی درسی، رشته مهندسی عمران از جمله حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمانها می‌پردازد.بخش مهندسی عمران در دوره کارشناسی رشته عمران-عمران را ارائه می دهد.


بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کارشناسی ارشد این رشته را در چهار گرایش سازه، راه و ترابری، خاک و پی و سازه‌های هیدرولیکی ارائه می‌دهد.


دکتری دانشگاه باهنر کرمان مشتمل بر سه گرایش سازه، خاک و پی و سازه‌های هیدرولیکی می‌باشد.