راه های ارتباط غیرحضوری نودانشجویان با گروه آموزشی عمران