قابل توجه دانشجویانی که درخواست کاراموزی دادند

جهت دریافت فرم اولیه هر چه سریعتر به دفتر بخش مراجعه نمایند.