قابل توجه کلیه دانشجویان بخش مهندسی عمران جهت انتخاب واحد نیمسال 3992

قابل توجه کلیه دانشجویان بخش مهندسی عمران جهت انتخاب واحد نیمسال 3992

 

خواهشمند است جهت سهولت در انتخاب واحد به نکات مشروحه ذیل توجه نمایید.

 

1-دانشجویان ترم آخر که با حداکثر واحد (24 واحد) فارغ التحصیل می باشند و جزء ترم جاری،  نیازمند  اخذ هیچ واحدی اعم از پروژه، خودخوان در ترم آینده نمی باشند جهت درخواست  رفع هم نیازی و پیش نیازی دروس خود و برداشتن واحد تا سقف 24 واحد درخواست کتبی خودرا بصورت جدول ذیل با ذکر نام وشماره کامل درس  و شماره تماس دانشجو تاتاریخ 12/11/99 به آدرس ایمیل بخش ارسال نمایید.

civil_dept@uk.ac.ir

    

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

نوع درخواست

نام وشماره درس

 

 

 

 

 

 

2- دانشجویانی که مایل به اخذ درس خودخوان می باشند (اخذ حداکثر دو درس) درخواست خود را بصورت کتبی در قالب فرم مربوطه که در سایت دانشکده موجود می باشد و اخذ تاییدیه از اساتید مورد نظر بعد از تایید توسط رئیس بخش مهندسی عمران جهت اخذ مجوز به دانشکده فنی ارسال می گردد. و بعداز تایید مجوزاز آموزش فنی  دانشجو موظف است انتخاب واحد دروس را شخصا در سایت گلستان با گروه 00 انجام دهد.

3- درخواست های مربوط به افزایش سقف  در موارد خاص بررسی می گردد (دانشجوی فارغ التحصیل )

4- در صورت تکمیل ظرفیت یک درس اختیاری دانشجویان از چارت  سایر دروس اختیاری ارائه شده اخذ نمایند .

5-در صورت نیازبه  افزایش سقف در دروس با انجام  بررسی های لازم  توسط بخش تا زمان حذف واضافه در صورت نیاز  داخل سایت گلستان انجام می گردد.

6- دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات دارند حتما قبل از شروع ثبت نام درخواست خود را به تائید نهایی آموزش کل در سایت گستان برسانند.