قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخروفارغ التحصیل بخش مهندسی عمران

در صورت نیاز به انتخاب واحد بالای سقف(تاسقف 24 واحد) و رفع هم نیازی وپیش نیازی دروس درخواست کتبی خودرا بصورت جدول ذیل تاتاریخ 14/6/99 به آدرس ایمیل بخش civil_dept@uk.ac.ir      ارسال نمایند.

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجویی

نوع درخواست

نام وشماره درس